De filosofie van het clubhuismodelinloop

Dit model heeft zijn oorsprong in New York, waar een zelfhulpgroep van ex-psychiatrische patiënten een clubhuis ging betrekken. Dit clubhuis kreeg de naam Fountain House en het bestaat tegenwoordig nog steeds. Het voor- beeld van Fountain House heeft wereldwijd veel navolging gevonden.
Het clubhuismodel gaat uit van de behoefte van mensen om ergens bij te horen, om zich veilig te kunnen voelen, om nuttig te zijn, om relaties met anderen te onderhouden, om zichzelf te kunnen ontwikkelen, om een plek te hebben waar men welkom is en gerespecteerd wordt. Daarnaast is het optimistisch ten aanzien van de mogelijkheden van mensen met psychia- trische problemen: de leden worden aan- gesproken op hun gezonde kant, waarbij er veel ruimte is voor eigen initiatief en verantwoor- delijkheid.
Het clubhuis is afhankelijk van de bijdrage van de leden aan de dagelijkse werkzaamheden. Door het werk en de daarvoor verkregen waardering kunnen de leden hun zelfver- trouwen hervinden en de patiëntenrol achter zich laten waardoor ze weer naar de toekomst durven te kijken. Door deze ervaringen met elkaar te delen in een positieve omgeving ontstaat een proces van wederzijdse versterking.
Het clubhuismodel wordt inmiddels in meer dan 300 clubhuizen over de hele wereld toegepast. Het kent duidelijk omschreven richtlijnen, de standards. Deze gaan met name over de rechten en de emancipatie van de leden, hun betrokkenheid bij het clubhuis, de onderlinge relaties en de organisatiestructuur. De standards worden elke twee jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld, op grond van signalen uit en na raadpleging van de internationale gemeenschap van clubhuizen
.